Kartografem v zahradě

Program se odehrává přímo v interiéru jedné z nejcennějších pravidelně členěných historických zahrad naší planety. Přestože je zde vše pravidelně uspořádané, nemusí být vždy jednoduché se zde zorientovat. Když se propojí znalosti matematiky, prostorová představivost, výtvarný talent, pečlivost a touha objevovat, je možné se stát kartografem a pokusit se vytvořit mapu prostoru, ve kterém se nachází řada zajímavých prvků tvořících harmonický celek zahrady. Tyto prvky (tvarované ploty a stěny, zahradní pavilony, květinové záhony, fontány a jiné) je nutné nejprve dobře poznat a následně ve vhodné grafické zkratce zakreslit do vlastní mapy.

Program zahrnuje část vedenou lektorem, ve které se účastnici seznámí se základními údaji o zahradě a architektonických a vegetačních prvcích, ze kterých se zahrada skládá. V krátkém vyprávění o kartografii budou objasněny základní pojmy jako měřítko, legenda, orientace ke světovým stranám. Každý si vytvoří základ mapy zahrady s hlavními osami a orientačními body i návrh grafických značek, se kterými bude pracovat. Poté se účastník vydá přímo do zahrady zmapovat „neznámé území“.

CÍLE PROGRAMU
Žáci rozumí členění zahrady a bezpečně rozlišují prvky, z nichž je složena. Umí pracovat ve skupině a prezentují výsledky své práce. Během programu rozvíjí své pozorovací a výtvarné dovednosti. Pochopí základní principy kartografie a její využití v praxi.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata
: Environmentální výchova (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí)
Vzdělávací oblast
: Člověk a příroda (přírodopis – praktické poznávání přírody; zeměpis – životní prostředí, terénní geografická výuka, praxe a aplikace), Umění a kultura (výtvarná výchova – rozvíjení smyslové citlivosti), Matematika a její aplikace (závislosti, vztahy a práce s daty, útvary v rovině a prostoru, metrické vlastnosti v rovině, netradiční geometrické úlohy), Jazyk a jazyková komunikace
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Květná zahrada v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
duben - říjen

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
90-120 minut

CENA PROGRAMU
90 Kč za žáka / 40 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky. Cena zahrnuje vstupné do zahrady. Pedagogický doprovod zdarma.