Mezi proměnou a stálostí

Návštěva saly terreny Arcibiskupského zámku v Kroměříži a její poznávání skrze vyprávění, hry, dramatizaci, kreslení a práci s modely štukové výzdoby. K realizaci programu a jeho doznění jsou využity pracovní listy.

Program vedený lektorem pomůže účastníkům osvojit si základy antické mytologie a její odraz v zahradním umění i evropské tradici v širším slova smyslu.

CÍLE PROGRAMU
Žáci získají povědomí o významu saly terreny v rámci zámku. Rozvíjí svoji životní zkušenost v porozumění tradici antického mýtu, výtvarné, hudební a vyjadřovací schopnosti.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (Sociální rozvoj, Osobnostní rozvoj, Morální rozvoj), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Jsme Evropané), Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita)
Vzdělávací oblast
: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost (dějepis – barokní kultura a osvícenství), Umění a kultura (výtvarná výchova – rozvíjení smyslové citlivosti), Dramatická výchova
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Sala terrena Arcibiskupského zámku v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
celoročně

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
90 minut

CENA PROGRAMU
60 Kč za žáka / 30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky pro školní kolektivy, pedagogický doprovod zdarma

 

Poznámka: Zejména v měsících duben-červen doporučujeme pro návštěvu prostoru zvolit teplejší oblečení.