Svět v zahradě II.

Květnou zahradu budoval biskup Karel z Lichtensteinu-Castelkorna jako celý svět v malém. V jejích částech je tak symbolicky obsažen svět zvířat, rostlin, vzdálených světadílů, hory, lesy, jezera a podobně. Program je zacílen na poznávání obnovených částí Libosadu, které tuto myšlenku zhmotňují: Holandskou, Pomerančovou, Edukační zahradu, Králičí kopec a Ptáčnici. Směřuje k otázce, jak by podle žáků vypadala zahrada, která by zrcadlila dnešní svět. K prožití programu či jeho doznění přispívají tvořivé pracovní listy (návod na složení pracovního listu). 

CÍLE PROGRAMU
Žák rozumí některým symbolickým významům zahrady, rozvíjí svoji fantazii a tvůrčí schopnosti.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata: Environmentální výchova (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí), Osobnostní a sociální výchova (Sociální rozvoj, Osobnostní rozvoj, Morální rozvoj), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Jsme Evropané)
Vzdělávací oblast
: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace (osově souměrné útvary, prostorová představivost), Člověk a jeho svět (obec, město, místní krajina, regionální památky), Umění a kultura (výtvarná výchova – rozvíjení smyslové citlivosti), Dramatická výchova
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Obnovené části Květné zahrady v Kroměříži (Holandská, Pomerančová a Edukační zahrada, Ptáčnice, Králičí kopec)

DOBA KONÁNÍ
duben - říjen

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
90 minut

CENA PROGRAMU
60 Kč za žáka / 30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky pro školní kolektivy, pedagogický doprovod zdarma