Tajemství osmistěnu II.

Prohlídka Rotundy v Květné zahradě a její poznávání skrze vyprávění, hry, dramatizaci, výtvarné aktivity.  Program vedený lektorem pomůže účastníkům osvojit si základy antické mytologie a její odraz v zahradním umění i evropské tradici v širším slova smyslu. Jeho součástí je spuštění Foucaultova kyvadla, které dokazuje otáčení Země kolem své osy. K realizaci programu a jeho doznění jsou využity pracovní listy (správnost odpovědí můžete ověřit zde).

CÍLE PROGRAMU
Žáci získají povědomí o kulturním a historickém významu Rotundy. Chápou, za jakým účelem byla Rotunda postavena, a dovedou dát do souvislosti s okolím pravidelnost půdorysu Rotundy. Seznámí se s několika příběhy řecké mytologie, dovedou vysvětlit, jaký přírodní jev Foucaultovo kyvadlo dokazuje.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata
: Osobnostní a sociální výchova (Sociální rozvoj, Osobnostní rozvoj, Morální rozvoj), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Jsme Evropané)
Vzdělávací oblast
: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace (rovinné a prostorové útvary, osová a středová souměrnost, netradiční geometrické úlohy), Člověk a společnost (dějepis – barokní kultura a osvícenství), Člověk a příroda (fyzika – pohyb těles, síly); Umění a kultura (výtvarná výchova – rozvíjení smyslové citlivosti), Dramatická výchova
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Rotunda Květné zahrady v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
duben - říjen

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
60-90 minut

CENA PROGRAMU
90 Kč za žáka / 40 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky. Cena zahrnuje vstupné do zahrady. Pedagogický doprovod zdarma.