Tajemství osmistěnu

Prohlídka Rotundy v Květné zahradě a její poznávání skrze vyprávění, hry, dramatizaci, výtvarné aktivity.  Program vedený lektorem zprostředkovává žákům znalost vybraných antických mýtů, které se objevují ve výzdobě Rotundy, a tvoří podstatnou součást evropského kulturního dědictví. Pomáhá účastníkům osvojit si znalost základních geometrických tvarů (kruh, osmiúhelník). Jeho součástí je spuštění Foucaultova kyvadla, které dokazuje otáčení Země kolem své osy. Pro starší žáky (4. a 5. třída) jsou k realizaci programu a jeho doznění využity pracovní listy (správnost odpovědí můžete ověřit zde).

CÍLE PROGRAMU
Žáci získají povědomí o kulturním a historickém významu Rotundy. Chápou, za jakým účelem byla Rotunda postavena, a dovedou dát do souvislosti s okolím pravidelnost půdorysu Rotundy. Seznámí se s několika příběhy řecké mytologie, dovedou vysvětlit, jaký přírodní jev Foucaultovo kyvadlo dokazuje.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (Sociální rozvoj, Osobnostní rozvoj, Morální rozvoj), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Jsme Evropané)
Vzdělávací oblast
: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace (základní útvary v rovině), Člověk a jeho svět (regionální památky, báje, mýty, pověsti), Dramatická výchova
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Rotunda Květné zahrady v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
duben - říjen

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
60-90 minut

CENA PROGRAMU
90 Kč za žáka / 40 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky. Cena zahrnuje vstupné do zahrady. Pedagogický doprovod zdarma.