Zahrada - Ostrov plný života II.

Podzámecká zahrada je uměle vytvořený svět napodobující přírodu. Na relativně malém prostoru je koncentrována řada společenstev, které poskytují místo k životu mnoha organismům. Umělec zde mimoděk vytvořil živou učebnici přírodopisu, kterou lze mnohostranně využívat. Volně žijící ptáci i zajímavá plemena hospodářských zvířat; luční květiny i letničky v ornamentálních záhonech; fontány i rybníky s rákosím; sto druhů volně rostoucích stromů i živé tvarované stěny a ploty. To vše nabízí tato zahrada.

Po předcházející domluvě může být program zaměřen na podrobnější představení určitého biotopu nebo problematiky – poznávání dřevin, luční ekosystém, práce v zahradě během roku a podobně. Přesná náplň programu bude přizpůsobována aktuálnímu ročnímu období.

CÍLE PROGRAMU
Žáci prohlubují své znalosti o přírodě o přírodních zákonitostech, rozvíjí kreativitu, získávají povědomí o zahradní architektuře a dovednost pracovat v týmu.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata: Environmentální výchova (Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí)
Vzdělávací oblast
: Člověk a příroda (přírodopis – biologie rostlin a živočichů, základy ekologie, praktické poznávání přírody; zeměpis – životní prostředí, Česká republika, terénní geografická výuka, praxe a aplikace)
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Podzámecká zahrada v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
duben - říjen (v případě nepříznivého počasí se program nekoná nebo je nahrazen na základě domluvy jiným programem, který využívá interiéry památky)

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
90-120 minut

CENA PROGRAMU
60 Kč za žáka / 30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky pro školní kolektivy, pedagogický doprovod zdarma