Pro odborníky

Památky zahradního umění (PAZU) se řadí mezi nemovité kulturní památky. Vznikly záměrnou lidskou uměleckou, tvůrčí a řemeslnou činností a jsou jedinečné svou, komplexností, vrstevnatostí a přítomností přírodní složky v jejich kompozici. Podstatnou část jejich struktury tvoří živé, vyvíjející se a zanikající organismy, které je potřebné v určité kvalitě hmotné podstaty a při zachování tvůrčí myšlenky neustále obměňovat. Na rozdíl od stavební složky jsou živé součásti PAZU většinou proměnné v kratším časovém horizontu a jejich zachování je bytostně závislé na kontinuální kvalitní péči. Aby proces péče a způsoby využívání památky nevedl ke snížení kvality celku, je u tohoto typu památek obzvláště nutné poznat a objektivně i srozumitelně popsat historický vývoj, záměry jednotlivých tvůrců, definovat hodnoty a předmět ochrany. To nelze bez detailní znalosti jednotlivých složek kompozice, jejich vývoje a vazeb. Péči o tyto památky je nutné plánovat a je potřebné znát obecné zákonitosti jejich údržby a regenerace.