Partneři projektu a spolupracující instituce

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - Nositel projektu
Národní památkový ústav (NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče. Jedná se o státní příspěvkovou organizaci řízenou Ministerstvem kultury. NPÚ zajišťuje a vykonává vědecký výzkum a další odborné, metodické, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území, která spravuje.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ
Územní odborné pracoviště v Kroměříži vzniklo v roce 2006 se sídlem v objektu bývalé arcibiskupské mincovny. Působí na území Zlínského kraje, kde zajišťuje státní památkovou péči v mezích daných památkovým zákonem. Jako odborná a vědecko-výzkumná organizace se zabývá ochranou, dokumentací a prezentací památkového fondu Zlínského kraje, vydává expertní vyjádření a poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek ve Zlínském kraji.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA KROMĚŘÍŽ
K 1. lednu 2013 došlo k restrukturalizaci NPÚ a vzniku nového subjektu – Územní památkové správy Kroměříž. Sídlí v budově Arcibiskupského zámku a pečuje o památkové objekty ve správě státu, které se nacházejí na území krajů Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského.

V rámci projektu NCZK

 • zřídil referát Národního centra zahradní kultury a je jeho odborným garantem
 • řídí a zajišťuje odborný dohled nad průběhem a realizací projektu
 • koordinuje a rozvíjí spolupráci s partnerem projektu a spolupracujícími subjekty
 • vytváří a vydává metodiky a další odborné publikace
 • realizuje navazující projekty
 • připravuje a odborně zajišťuje edukační programy pro školy, odborníky i laickou veřejnost

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC - Hlavní partner projektu
Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno v roce 1951 jako součást Vlastivědného muzea. S počtem více jak 80 000 sbírkových předmětů, které má ve správě, se řadí na třetí příčku mezi obdobnými institucemi v Česku. Svou expoziční, výstavní a osvětovou činnost rozvíjí ve třech budovách:

1. Muzeum moderního umění slouží expozicím a krátkodobým výstavám výtvarné kultury převážně 20. a 21. století.

2. Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo jako součást Muzea umění založeno v roce 1998 jako první muzeum orientované na duchovní kulturu v České republice.

3. Arcidiecézní muzeum Kroměříž bylo založeno na sklonku roku 2006. Detašované pracoviště sídlí na Arcibiskupském zámku v Kroměříži, kde spravuje sbírky v celkovém počtu asi 105 000 exemplářů – součástí zámku je jedna z největších zámeckých knihoven u nás, obsahujících téměř 90 000 svazků, hudební archiv s více než 6 000 převážně barokních skladeb, jedna z nejvýznamnějších obrazových sbírek u nás a unikátní sbírka mincí a medailí.

V rámci projektu NCZK

 • poskytuje arcibiskupské sbírky dotýkající se problematiky zahradní kultury
 • spolupracuje při odborném naplnění stavební části projektu NCZK
 • je odborným garantem expozice Kabinet zahradní kultury a garantem krátkodobých výstav s tematikou zahradní kultury, provozuje badatelnu a odbornou knihovnu
 • vydává odborné katalogy a publikace, spolupracuje při vytváření metodik
 • podílí se na přípravách odborných konferencí a seminářů
 • spoluvytváří edukační a vzdělávací programy

MĚSTO KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž vzniklo a rozvíjelo se na místě s výhodnou polohou kolem řeky Moravy a velmi příznivými přírodními podmínkami. Původní tržní osada na křižovatce obchodních cest se na počátkem 12. století stala majetkem olomouckých biskupů. Ti ve městě vybudovali reprezentativní letní rezidenci a umístili v ní správu rozsáhlého majetku diecéze. Středověké město utrpělo jak husitskými válkami, tak švédskými vpády a následným morem. Za episkopátu Karla II. Lichtensteina-Castelkorna (1664-1695) se však dočkalo velkorysé obnovy. Významnou kapitolu dějin města představuje rok 1848, kdy byl do Kroměříže přeložen říšský ústavodárný sněm. Návrh ústavy vstoupil do dějin české státnosti a počátků demokracie ve střední Evropě. Pro svůj obrovský kulturní význam získala Kroměříž označení hanácké Athény. V roce 1997 byla vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později byl zámecký komplex spolu se zahradami zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

V rámci projektu NCZK

 • zajišťuje realizaci navazujících projektů v oblasti infrastruktury a cestovního ruchu
 • spolupracuje na koncepci odpadového hospodářství při zpracování biomasy ze zámeckých zahrad
 • kooperuje při naplňování edukačních a vzdělávacích programů a vytíženosti zámku a zahrad při pořádání kulturních akcí
 • organizačně se podílí na pořádání odborných konferencí a seminářů

ZLÍNSKÝ KRAJ
Kraj byl zřízen jako jeden ze 14 vyšších územně samosprávných celků na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Jeho území je vymezeno okresy Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště, ve kterých žije bezmála 600 000 obyvatel. Nachází se v jihovýchodní části České republiky a jako jediný z krajů leží výhradně na území Moravy. Zlínský kraj nabízí pozoruhodnou přírodní scenérii od horských hřebenů chráněné krajinné oblasti Beskyd s původními pralesy a výskytem vzácných rostlin a živočichů po úrodné nížiny moravských úvalů.

V rámci projektu NCZK

 • spolupodílí se na pořádání odborných konferencí a seminářů a vydávání odborných metodik
 • přes krajem zřízené vzdělávací instituce spolupracuje při naplňování edukačních a vzdělávacích programů

MENDELOVA UNIVERZITA
Instituce byla zřízena v roce 1919 jako vůbec první vysoké zemědělské a lesnické učení v českých zemích. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouholeté úsilí o zřízení zemědělského učení na Moravě, jež odedávna patří mezi nejvyspělejší středoevropská zemědělská území. Vědecko-výzkumná orientace univerzity sleduje v obecné rovině aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie, a jejich aplikace v zemědělských, lesnických a zahradnických vědách. V kontextu se závěry společné evropské zemědělské politiky preferuje univerzita témata věnující se multifunkčnímu zemědělství a lesnictví, významu jejich funkcí při utváření krajinného prostoru a rozvoji venkova. Struktura a organizace MENDELU plně odpovídá současným standardům evropského školství.

V rámci projektu NCZK

 • spolupracuje v oblasti přípravy metodik obnovy historických zahrad a parků (včetně možnosti zpracování problematiky formou diplomových a dalších odborných prací)
 • poskytuje konzultace pro oblast provozu zahrad
 • podílí se na vytváření vzdělávacích programů zaměřených na problematiku zahradní kultury

KLUB UNESCO KROMĚŘÍŽ
Klub vznikl na počátku devadesátých let na základě iniciativy občanů spjatých s Kroměříží. Za podpory školských, kulturních a vědeckých institucí působících ve městě a okolí a pod záštitou města začal Klub pracovat na naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Jeho snahy vyvrcholily v prosinci 1998, kdy byl komplex kroměřížských zahrad a zámku zapsán na listinu chráněných památek UNESCO. Zástupci Klubu každoročně pořádají řadu vědeckých sympozií a společenských a vzdělávacích akcí, mj. letní festival Hudba v zahradách a zámku, který oživuje kroměřížské architektonické klenoty koncerty klasické hudby.

V rámci projektu NCZK

 • v areálu Arcibiskupského zámku a zahrad pořádá kulturní a společenské akce
 • spolupracuje na osvětové, vzdělávací a edukační činnosti

PARTNERSTVÍ MEZI PROJEKTY IOP - Synergický efekt mezi trojicí objektů Lednice - Kroměříž - Veltrusy
Téma zahradní kultury prostupuje kontinuálně evropskou mentalitou již několik staletí. V určitých epochách dokonce sloužila jako přirozený svorník nejen mezi výtvarnými obory, ale také mezi obory technickými a vědeckými. Tento široký potenciál památek zahradní kultury je v současné době nejen nevyužitý, ale dokonce bagatelizovaný. A to i přesto, že v Česku existují unikátní příklady zohledňující evropský vývoj zahradní kultury od renesance k přírodně krajinářskému parku 19. století. Mezi vrcholné příklady památek zahradní kultury bezpochyby patří Lednicko-valtický areál, Květná a Podzámecká zahrada v Kroměříži a Zámecký park ve Veltrusech, které představují jedinečné a neopakovatelné završení určitého vývoje typu zahrady či parku. Vědoma si potřeby osvěty, vzdělávání a ochrany v oblasti kulturního a přírodního dědictví se trojice těchto památek dohodla na vzájemné dlouhodobé spolupráci při realizaci svých projektů za účelem předání zájemcům ucelený přehled o evropské zahradní kultuře.

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM LEDNICE
Projekt Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum se zaměřuje na vzorovou obnovu koníren státního zámku v Lednici a jejich nové využití. Vznikající multifunkční centrum nabídne své prostory pro kulturně-vzdělávací aktivity. Tematicky bude programová náplň zaměřena na kulturní krajinu a krajinotvorbu, s využitím modelového příkladu komponované scenérie Lednicko-valtického areálu.

PROJEKT TERRA DIDACTICA VE VELTRUSECH
Centrum kulturně-ekologického vzdělávání v revitalizovaném zámeckém areálu ve Veltrusech je zaměřeno na praktickou výuku studentů středních a vysokých škol, rovněž však nabízí specializované výukové programy pro školy základní. Hospodářské budovy a téměř třísethektarový park jsou obnoveny tak, aby připomínaly původní okrasný statek z 18. století a aby bylo možné areál využívat i jako příklad dobového hospodaření.

V rámci projektu NCZK

 • odborně spolupracují formou poradenství v oblasti zahradní kultury
 • připravují zážitkové expozice o realizaci svých projektů a krátkodobé výstavy
 • spolupořádají kulturní akce, odborné konference, semináře a přednášky
 • spolupracují na osvětové, vzdělávací a edukační činnosti a při vydávání publikací a společných informačních materiálů