Partneři projektu a spolupracující instituce

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - Nositel projektu
Národní památkový ústav (NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče. Jedná se o státní příspěvkovou organizaci řízenou Ministerstvem kultury. NPÚ zajišťuje a vykonává vědecký výzkum a další odborné, metodické, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území, která spravuje.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ
Územní odborné pracoviště v Kroměříži vzniklo v roce 2006 se sídlem v objektu bývalé arcibiskupské mincovny. Působí na území Zlínského kraje, kde zajišťuje státní památkovou péči v mezích daných památkovým zákonem. Jako odborná a vědecko-výzkumná organizace se zabývá ochranou, dokumentací a prezentací památkového fondu Zlínského kraje, vydává expertní vyjádření a poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek ve Zlínském kraji.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA KROMĚŘÍŽ
K 1. lednu 2013 došlo k restrukturalizaci NPÚ a vzniku nového subjektu – Územní památkové správy Kroměříž. Sídlí v budově Arcibiskupského zámku a pečuje o památkové objekty ve správě státu, které se nacházejí na území krajů Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského.

V rámci projektu NCZK

 • zřídil referát Národního centra zahradní kultury a je jeho odborným garantem
 • řídí a zajišťuje odborný dohled nad průběhem a realizací projektu
 • koordinuje a rozvíjí spolupráci s partnerem projektu a spolupracujícími subjekty
 • vytváří a vydává metodiky a další odborné publikace
 • realizuje navazující projekty
 • připravuje a odborně zajišťuje edukační programy pro školy, odborníky i laickou veřejnost

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC - Hlavní partner projektu
Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno v roce 1951 jako součást Vlastivědného muzea. S počtem více jak 80 000 sbírkových předmětů, které má ve správě, se řadí na třetí příčku mezi obdobnými institucemi v Česku. Svou expoziční, výstavní a osvětovou činnost rozvíjí ve třech budovách:

1. Muzeum moderního umění slouží expozicím a krátkodobým výstavám výtvarné kultury převážně 20. a 21. století.

2. Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo jako součást Muzea umění založeno v roce 1998 jako první muzeum orientované na duchovní kulturu v České republice.

3. Arcidiecézní muzeum Kroměříž bylo založeno na sklonku roku 2006. Detašované pracoviště sídlí na Arcibiskupském zámku v Kroměříži, kde spravuje sbírky v celkovém počtu asi 105 000 exemplářů – součástí zámku je jedna z největších zámeckých knihoven u nás, obsahujících téměř 90 000 svazků, hudební archiv s více než 6 000 převážně barokních skladeb, jedna z nejvýznamnějších obrazových sbírek u nás a unikátní sbírka mincí a medailí.

V rámci projektu NCZK

 • poskytuje arcibiskupské sbírky dotýkající se problematiky zahradní kultury
 • spolupracuje při odborném naplnění stavební části projektu NCZK
 • je odborným garantem expozice Kabinet zahradní kultury a garantem krátkodobých výstav s tematikou zahradní kultury, provozuje badatelnu a odbornou knihovnu
 • vydává odborné katalogy a publikace, spolupracuje při vytváření metodik
 • podílí se na přípravách odborných konferencí a seminářů
 • spoluvytváří edukační a vzdělávací programy

MĚSTO KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž vzniklo a rozvíjelo se na místě s výhodnou polohou kolem řeky Moravy a velmi příznivými přírodními podmínkami. Původní tržní osada na křižovatce obchodních cest se na počátkem 12. století stala majetkem olomouckých biskupů. Ti ve městě vybudovali reprezentativní letní rezidenci a umístili v ní správu rozsáhlého majetku diecéze. Středověké město utrpělo jak husitskými válkami, tak švédskými vpády a následným morem. Za episkopátu Karla II. Lichtensteina-Castelkorna (1664-1695) se však dočkalo velkorysé obnovy. Významnou kapitolu dějin města představuje rok 1848, kdy byl do Kroměříže přeložen říšský ústavodárný sněm. Návrh ústavy vstoupil do dějin české státnosti a počátků demokracie ve střední Evropě. Pro svůj obrovský kulturní význam získala Kroměříž označení hanácké Athény. V roce 1997 byla vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později byl zámecký komplex spolu se zahradami zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

V rámci projektu NCZK

 • zajišťuje realizaci navazujících projektů v oblasti infrastruktury a cestovního ruchu
 • spolupracuje na koncepci odpadového hospodářství při zpracování biomasy ze zámeckých zahrad
 • kooperuje při naplňování edukačních a vzdělávacích programů a vytíženosti zámku a zahrad při pořádání kulturních akcí
 • organizačně se podílí na pořádání odborných konferencí a seminářů

ZLÍNSKÝ KRAJ
Kraj byl zřízen jako jeden ze 14 vyšších územně samosprávných celků na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Jeho území je vymezeno okresy Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště, ve kterých žije bezmála 600 000 obyvatel. Nachází se v jihovýchodní části České republiky a jako jediný z krajů leží výhradně na území Moravy. Zlínský kraj nabízí pozoruhodnou přírodní scenérii od horských hřebenů chráněné krajinné oblasti Beskyd s původními pralesy a výskytem vzácných rostlin a živočichů po úrodné nížiny moravských úvalů.

V rámci projektu NCZK

 • spolupodílí se na pořádání odborných konferencí a seminářů a vydávání odborných metodik
 • přes krajem zřízené vzdělávací instituce spolupracuje při naplňování edukačních a vzdělávacích programů

MENDELOVA UNIVERZITA
Instituce byla zřízena v roce 1919 jako vůbec první vysoké zemědělské a lesnické učení v českých zemích. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouholeté úsilí o zřízení zemědělského učení na Moravě, jež odedávna patří mezi nejvyspělejší středoevropská zemědělská území. Vědecko-výzkumná orientace univerzity sleduje v obecné rovině aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie, a jejich aplikace v zemědělských, lesnických a zahradnických vědách. V kontextu se závěry společné evropské zemědělské politiky preferuje univerzita témata věnující se multifunkčnímu zemědělství a lesnictví, významu jejich funkcí při utváření krajinného prostoru a rozvoji venkova. Struktura a organizace MENDELU plně odpovídá současným standardům evropského školství.

V rámci projektu NCZK

 • spolupracuje v oblasti přípravy metodik obnovy historických zahrad a parků (včetně možnosti zpracování problematiky formou diplomových a dalších odborných prací)
 • poskytuje konzultace pro oblast provozu zahrad
 • podílí se na vytváření vzdělávacích programů zaměřených na problematiku zahradní kultury

KLUB UNESCO KROMĚŘÍŽ
Klub vznikl na počátku devadesátých let na základě iniciativy občanů spjatých s Kroměříží. Za podpory školských, kulturních a vědeckých institucí působících ve městě a okolí a pod záštitou města začal Klub pracovat na naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Jeho snahy vyvrcholily v prosinci 1998, kdy byl komplex kroměřížských zahrad a zámku zapsán na listinu chráněných památek UNESCO. Zástupci Klubu každoročně pořádají řadu vědeckých sympozií a společenských a vzdělávacích akcí, mj. letní festival Hudba v zahradách a zámku, který oživuje kroměřížské architektonické klenoty koncerty klasické hudby.

V rámci projektu NCZK

 • v areálu Arcibiskupského zámku a zahrad pořádá kulturní a společenské akce
 • spolupracuje na osvětové, vzdělávací a edukační činnosti

PARTNERSTVÍ MEZI PROJEKTY IOP - Synergický efekt mezi trojicí objektů Lednice - Kroměříž - Veltrusy
Téma zahradní kultury prostupuje kontinuálně evropskou mentalitou již několik staletí. V určitých epochách dokonce sloužila jako přirozený svorník nejen mezi výtvarnými obory, ale také mezi obory technickými a vědeckými. Tento široký potenciál památek zahradní kultury je v současné době nejen nevyužitý, ale dokonce bagatelizovaný. A to i přesto, že v Česku existují unikátní příklady zohledňující evropský vývoj zahradní kultury od renesance k přírodně krajinářskému parku 19. století. Mezi vrcholné příklady památek zahradní kultury bezpochyby patří Lednicko-valtický areál, Květná a Podzámecká zahrada v Kroměříži a Zámecký park ve Veltrusech, které představují jedinečné a neopakovatelné završení určitého vývoje typu zahrady či parku. Vědoma si potřeby osvěty, vzdělávání a ochrany v oblasti kulturního a přírodního dědictví se trojice těchto památek dohodla na vzájemné dlouhodobé spolupráci při realizaci svých projektů za účelem předání zájemcům ucelený přehled o evropské zahradní kultuře.

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM LEDNICE
Projekt Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum se zaměřuje na vzorovou obnovu koníren státního zámku v Lednici a jejich nové využití. Vznikající multifunkční centrum nabídne své prostory pro kulturně-vzdělávací aktivity. Tematicky bude programová náplň zaměřena na kulturní krajinu a krajinotvorbu, s využitím modelového příkladu komponované scenérie Lednicko-valtického areálu.

PROJEKT TERRA DIDACTICA VE VELTRUSECH
Centrum kulturně-ekologického vzdělávání v revitalizovaném zámeckém areálu ve Veltrusech je zaměřeno na praktickou výuku studentů středních a vysokých škol, rovněž však nabízí specializované výukové programy pro školy základní. Hospodářské budovy a téměř třísethektarový park jsou obnoveny tak, aby připomínaly původní okrasný statek z 18. století a aby bylo možné areál využívat i jako příklad dobového hospodaření.

V rámci projektu NCZK

 • odborně spolupracují formou poradenství v oblasti zahradní kultury
 • připravují zážitkové expozice o realizaci svých projektů a krátkodobé výstavy
 • spolupořádají kulturní akce, odborné konference, semináře a přednášky
 • spolupracují na osvětové, vzdělávací a edukační činnosti a při vydávání publikací a společných informačních materiálů
cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury, Riegrovo náměstí 3228/22, 76701 Kroměříž, IČ: 75032333.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury, Riegrovo náměstí 3228/22, 76701 Kroměříž, IČ: 75032333.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.

https://www.traditionrolex.com/45

https://www.traditionrolex.com/45