Doteky dalekých krajů II.

Skleníky v Květné zahradě v Kroměříži poskytují útočiště mnoha exotickým rostlinám, které od nepaměti přinášejí lidem užitek. Mají své původní domovy, legendy o stvoření, bohy i zajímavou současnost. Jak vypadá rostlina, ze které se získává koření nazývané bobkový list? Víte, že je to vlastně zakletá víla? Odhalte příběh soužití rostlin a člověka. Přiřaďte k běžným výrobkům a plodům ze supermarketu živé rostliny.

CÍLE PROGRAMU
Žáci získají povědomí o kulturním a historickém významu vybraných rostlin, seznámí se s několika příběhy řecké mytologie, zjistí, jak funguje zázemí pro pěstování teplomilných rostlin v našich podmínkách.


ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata: Environmentální výchova (Základní podmínky života), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá)
Vzdělávací oblast
: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda (přírodopis – anatomie a morfologie rostlin, význam rostlin a jejich ochrana, organismy a prostředí, ochrana přírody a životního prostředí, praktické metody poznávání přírody; zeměpis – vztah příroda a společnost), Dramatická výchova
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Skleníky Květné zahrady v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
říjen - duben

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
90-120 minut

CENA PROGRAMU
90 Kč za žáka / 40 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky. Cena zahrnuje vstupné do zahrady. Pedagogický doprovod zdarma.