Příběh Podzámecké zahrady I.

Dostupnost tohoto programu je třeba aktuálně ověřit. Kontaktujte nás, prosím. Děkujeme za pochopení.

Program se odehrává přímo v interiéru jedné z nejhodnotnějších krajinářských zahrad na našem území. Je zaměřen na hledání odpovědí na otázky:

  • Kdy a proč vznikla Podzámecká zahrada?
  • Kdo je biskup a arcibiskup?
  • K čemu potřeboval zahradu?
  • Jaké jsou rozdíly mezi pravidelnou a nepravidelnou zahradou?
  • V čem se liší úkol zahradního architekta a zahradníka?
  • Co tvoří nepravidelně utvářené zahrady a proč?
  • Je zahrada uměleckým dílem?

Program pomáhá žákům formovat osobní vztah k tomuto druhu kulturního dědictví. Zahrada vede děti k odpočinku a zároveň k poznání skrze zážitek. Všichni účastníci programu si navíc mohou vyrobit 3D skládačku, která zachycuje pohled z Colloredovy kolonády na tzv. giardino segreto. Inspiraci k jejímu vytvoření, včetně pobového pohledu naleznou zde. Návštěvu zahrady si mohou připomenout také vytvořením podzámeckého Stříbrného mostu.

CÍLE PROGRAMU
Žáci dovedou vysvětlit rozdíly mezi zahradním architektem a zahradníkem, dovedou rozlišit pravidelnou a nepravidelnou zahradu. Vyjádří vlastními slovy, jak Podzámecká zahrada vznikala a kdo ji založil. Pojmenují, z čeho se skládá zahrada. Během programu rozvíjí své pozorovací a výtvarné dovednosti.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata: Environmentální výchova (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí), Osobnostní a sociální výchova (Sociální rozvoj, Osobnostní rozvoj, Morální rozvoj), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Jsme Evropané)
Vzdělávací oblast
: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace (osově souměrné útvary, prostorová představivost), Člověk a jeho svět (obec, město, místní krajina, regionální památky), Dramatická výchova
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Podzámecká zahrada v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
duben - říjen

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
90-120 minut

CENA PROGRAMU
80 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma