Příběh Květné zahrady II.

Program se odehrává přímo v interiéru jedné z nejcennějších pravidelně členěných historických zahrad naší planety. Je zaměřen na hledání odpovědí na otázky:

  • Kdy, proč a pro koho vznikla Květná zahrada?
  • Lidé jakých profesí se museli spojit, aby vytvořili toto komplexní umělecké dílo?
  • Co vše lze nalézt v pravidelně utvářené zahradě?
  • K čemu sloužily jednotlivé části této zahrady?

Program vedený odborným lektorem představí účastníkům na příběhu Květné zahrady stav a fungování společnosti v druhé polovině 17. století. Umožní aktivní propojení základních znalostí výtvarné výchovy, zeměpisu, světových i regionálních dějin. K realizaci programu a jeho doznění jsou využity pracovní listy (správnost odpovědí můžete ověřit zde). Nejen pro účastníky programu jsme navíc připravili speciální 3D skládačky, pomocí kterých si mohou vytvořit vlastní galerii soch nebo zakusit dobový pohled, který se před návštěvníky rozprostíral v roce 1691.

CÍLE PROGRAMU
Žáci dovedou vysvětlit rozdíly mezi zahradním architektem a zahradníkem, dovedou rozlišit pravidelnou a nepravidelnou zahradu. Vyjádří vlastními slovy, proč Květná zahrada vznikla a kdo ji založil. Pojmenují, z čeho se skládá zahrada. Během programu žáci rozvíjí své pozorovací a výtvarné dovednosti.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (Sociální rozvoj, Osobnostní rozvoj, Morální rozvoj), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Jsme Evropané), Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)
Vzdělávací oblast
: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace (útvary v rovině a prostoru), Člověk a společnost (dějepis – barokní kultura a osvícenství), Umění a kultura (výtvarná výchova – rozvíjení smyslové citlivosti), Dramatická výchova
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Květná zahrada v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
celoročně

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
90-120 minut

CENA PROGRAMU
90 Kč za žáka / 40 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky. Cena zahrnuje vstup do zahrady. Pedagogický doprovod zdarma.