Příběh Podzámecké zahrady II.

Dostupnost tohoto programu je třeba aktuálně ověřit. Kontaktujte nás, prosím. Děkujeme za pochopení.

Program se odehrává přímo v interiéru jedné z nejhodnotnějších krajinářských zahrad na našem území. Je zaměřen na hledání odpovědí na otázky:

  • Proč se Podzámecká zahrada změnila z pravidelné zahrady na nepravidelnou?
  • Komu a čemu sloužila a slouží?
  • Jaký byl a je úkol majitele zahrady, zahradního architekta a zahradníka v životě zahrady?
  • Podzámecká zahrada je uměleckým dílem? Proč? Co to znamená?

Program vedený odborným lektorem pomůže účastníkům aktivní formou získat povědomí o vývoji Podzámecké zahrady, který charakterizuje proměna pravidelné zahrady v nepravidelnou. Tato změna je příkladem postupné proměny celé společnosti, jejích potřeb, způsobu myšlení a představ o kráse. K realizaci programu a jeho doznění jsou využity pracovní listy (správnost odpovědí můžete ověřit zde). Všichni účastníci programu si navíc mohou vyrobit 3D skládačku, která zachycuje pohled z Colloredovy kolonády na tzv. giardino segreto. Inspiraci k jejímu vytvoření, včetně pobového pohledu naleznou zde. Návštěvu zahrady si mohou připomenout také vytvořením podzámeckého Stříbrného mostu.

CÍLE PROGRAMU
Žáci dovedou rozlišit pravidelnou a nepravidelnou zahradu. Vyjádří vlastními slovy, proč Podzámecká zahrada vznikla a kdo ji založil. Znají některé významné prvky, z nichž se zahrada skládá.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata
: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Jsme Evropané), Environmentální výchova (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí)
Vzdělávací oblast
: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace (útvary v rovině a prostoru), Člověk a společnost (dějepis – barokní kultura a osvícenství), Člověk a příroda (přírodopis – základy ekologie, praktické poznávání přírody, zeměpis – životní prostředí, Česká republika), Umění a kultura (výtvarná výchova – rozvíjení smyslové citlivosti), Dramatická výchova
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Podzámecká zahrada v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
duben - říjen

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
90-120 minut

CENA PROGRAMU
80 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma