Příběh Květné zahrady I.

Program se odehrává přímo v interiéru jedné z nejcennějších pravidelně členěných historických zahrad naší planety. Je zaměřen na hledání odpovědí na otázky:

  • Kdy a proč vznikla Květná zahrada?
  • Kdo je biskup a k čemu využíval zahradu?
  • Co je charakteristické pro pravidelnou zahradu?
  • V čem se liší úkol zahradního architekta a zahradníka?
  • Co vše lze nalézt v pravidelně utvářené zahradě?
  • Je zahrada uměleckým dílem?

Program žákům umožní aktivní formou získat povědomí o významu zahrad v dějinách umění i lidské každodennosti a o rolích osob, které stojí u jejich zrodu a svojí prací zajišťují jejich existenci. Pomáhá formovat osobní vztah k tomuto druhu kulturního dědictví. Zahrada vede děti k odpočinku a zároveň k poznání skrze zážitek. Pro účastníky programu je navíc připravena 3D skládačka, která je na našich stránkách volně ke stažení a pomocí které si mohou vytvořit vlastní galerii soch. 

CÍLE PROGRAMU
Žáci dovedou vysvětlit rozdíly mezi zahradním architektem a zahradníkem, dovedou rozlišit pravidelnou a nepravidelnou zahradu. Vyjádří vlastními slovy, proč Květná zahrada vznikla a kdo ji založil. Pojmenují, z čeho se skládá zahrada. Během programu žáci rozvíjí své pozorovací a výtvarné dovednosti.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata: Environmentální výchova (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí), Osobnostní a sociální výchova (Sociální rozvoj, Osobnostní rozvoj, Morální rozvoj), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Jsme Evropané)
Vzdělávací oblast
: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace (osově souměrné útvary, prostorová představivost), Člověk a jeho svět (obec, město, místní krajina, regionální památky), Umění a kultura (výtvarná výchova – rozvíjení smyslové citlivosti), Dramatická výchova
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní

MÍSTO KONÁNÍ
Květná zahrada v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
celoročně (v zimním období s využitím edukační místnosti)

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
90-120 minut

CENA PROGRAMU
90 Kč za žáka / 40 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky. Cena zahrnuje vstupné do zahrady. Pedagogický doprovod zdarma.