Štěpnice a Pstruží rybníky

Štěpnice Květné zahrady byla v 17. století velkým ovocným sadem, ze kterého vystupovaly dva Jahodové kopečky s vyhlídkovými pavilony a také dvojice čtvercových bazénů s vodotrysky. Vodotrysky i pavilonky byly zrušeny již v 18. století, ovocné stromy se zde pěstovaly ještě v druhé polovině 20. století.

OPRAVNÝ ŘEZ STĚN
Jedním z nejcennějších prvků kompozice Květné zahrady jsou vysoké tvarované stěny a loubí. Jejich úkolem je členit zahradu na drobná intimní zákoutí (boskety) a umocňovat perspektivu os. Aby správně plnily tyto funkce, musí mít přesně dané rozměry, které vychází z architektury staveb, na něž jsou směřovány pohledy. Stěny správných proporcí by měly mít výšku 5,5 m (výška římsy Rotundy) a jejich vnitřní hrany by měly při pohledu ze středu cesty navazovat na boční pilastry původních vchodů do Rotundy.

Dle archivních pramenů začaly být stěny v zahradě vysazovány již v roce 1668 ze sazenic habrů vykopaných v okolních biskupských lesích a jako takové jsou nejstaršími autenticky dochovanými stříhanými stěnami na světě. Dnes můžete ve stěnách objevit především velmi staré exempláře habrů, lip a javoru babyky, jejichž stáří je odhadováno na 150 - 300 let.  

Před začátkem obnovy byla většina stěn v zahradě značně přerostlá a neplnila svou architektonickou ani estetickou funkci. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto provést opravný řez, jenž vrátil stěnám původní rozměry a zároveň zkvalitnil jejich údržbu.

PSTRUŽÍ RYBNÍKY
Vodní plochy u Jahodových kopečků byly původně využívány jako chovné rybníky, příležitostně ke kratochvilným plavbám na loďkách. Okrasné nádrže doplňovaly originální gejzíry v podobě mořské Nymfy a boha Tritona umístěné ve středu.

V rámci projektu došlo k obnovení obou Pstružích rybníků, a to včetně obvodových balustrád a středových vodotrysků. Práce probíhaly na základě plošných archeologických výzkumů a interpretace dobových rytin. Archeologický průzkum ukázal, že u západního bazénu zůstala dochována unikátní původní konstrukce ze 17. století – byla odkryta takřka nedotčená, bohužel pískovec, ze kterého byl rybník vyskládán, byl natolik zvětralý, že nemohl být použit. Odborníci proto nález důkladně zakonzervovali a prostor vyložili schématem obdobně ručně seskládaných kamenů.

Prostor obou bazénů byl dále doplněn o dříve zaniklé prvky. Rekonstrukce balustrád proběhla podle originálů u Čestného dvora, kam byly v minulosti přeneseny právě od Pstružích rybníků. Rekonstrukce schodišť do rybníků byly provedeny podle rytin a nálezů původních torz. Ve středu obou rybníků je umístěn vodotrysk, bohužel bez sochařské výzdoby, která se stejně jako okolní sochy nedochovala.