Metodiky

Metodické materiály z oblasti péče o památky zahradního umění

Památky zahradního umění (PAZU) se řadí mezi nemovité kulturní památky. Vznikly záměrnou lidskou uměleckou, tvůrčí a řemeslnou činností a jsou jedinečné svou, komplexností, vrstevnatostí a přítomností přírodní složky v jejich kompozici. Podstatnou část jejich struktury tvoří živé, vyvíjející se a zanikající organismy, které je potřebné v určité kvalitě hmotné podstaty a při zachování tvůrčí myšlenky neustále obměňovat. Na rozdíl od stavební složky jsou živé součásti PAZU většinou proměnné v kratším časovém horizontu a jejich zachování je bytostně závislé na kontinuální kvalitní péči. Aby proces péče a způsoby využívání památky nevedl ke snížení kvality celku, je u tohoto typu památek obzvláště nutné poznat a objektivně i srozumitelně popsat historický vývoj, záměry jednotlivých tvůrců, definovat hodnoty a předmět ochrany. To nelze bez detailní znalosti jednotlivých složek kompozice, jejich vývoje a vazeb. Péči o tyto památky je nutné plánovat a je potřebné znát obecné zákonitosti jejich údržby a regenerace.

Ochrana kulturních památek je v ČR deklarována jako veřejný zájem. Aby mohl být tento zájem ve stejné kvalitě naplňován na celém zemí republiky, je vhodné, pro rozhodování a plánování péče nacházet oporu v oborových metodických materiálech. Bohužel pro segment památek zahradního umění metodické materiály, týkající se jak objektivizovaného popisu jejich hmotné struktury a identifikace památkových hodnot, tak péče o jednotlivé složky této struktury, zatím chyběly. K pozitivnímu obratu dochází až v posledních letech, kdy je řada metodických materiálů pro tuto oblast vytvářena v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR.