Metodiky jiných projektů

Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

Kód projektu: DF12P01OVV001

Cílem výzkumného projektu je prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny, zaměřené na zhodnocení a rozvinutí stávajícího systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón. Projekt usiluje o zlepšení podmínek pro ochranu a uchování této části kulturního dědictví a nalezení mezioborového metodického konsensu v této oblasti.

 • Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika plánů ochrany krajinných památkových zón (ke stažení ve formátu pdf zde)


Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění

Kód projektu: DF12P01OVV016

Cílem projektu je vytvořit výsledky využitelné pro ochranu, prezentaci a edukaci v oblasti památek zahradního umění a krajinářské architektury, identifikovat různé způsoby ohrožení těchto památek a navrhnout způsoby řešení případných střetů, které vyplývají ze zájmů různých subjektů na jejich využívání. Budou zpracovány metodiky a postupy, jak tyto památky udržitelně využívat, aby byla zároveň zachována jejich památková hodnota. Sledována budou veškerá hlediska (historické, kompoziční, dendrologické atd.). Zaměříme se i na postupy propagace těchto památkových území. Důraz bude kladen na památky ohrožené a regionálního významu.

 • Stavebně-historický a archeologický průzkum a hodnocení stavebních, technických a uměleckých objektů v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Evidence a hodnocení vegetačních prvků v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika generativního vegetativního množení dubu (Quercus L.) a lípy (Tilia L.) a její uplatnění při záchraně vzácných a ohrožených taxonů listnatých stromů. (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Péče o bylinné patro v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)


Význačné aleje české krajiny

Kód projektu: DF12P01OVV050

Cíli projektu jsou identifikace, mapování, kompoziční analýzy, evidence, dokumentace a návrh metodiky, opatření a postupů, popularizace, vzdělávání a osvěta, ve vztahu k problematice význačných alejí v kulturní krajině a jejímu současnému využívání, včetně problematiky dopravních komunikací a provozu v takovýchto lokalitách, kde dochází ke střetu partikulárních zájmů provozu na dopravních komunikacích a zájmů péče a ochrany kulturního dědictví. U výjimečných alejových dřevin je zájem o jejich přemnožení k uchování genetického materiálu (záchrana genofondu), často významného i z hlediska jeho úspěšné adaptace na podmínky změn klimatu a užívání komunikací. Naplňování těchto cílů ve vztahu ke kulturně a historicky významnému území krajiny je založeno na základním a aplikovaném výzkumu s přímým dosahem do praxe, společnosti, s přesahy aplikace výsledků i do polohy edukativní a osvětové (publikace, webové aplikace, výstava).

 • Metodika mapování, evidence, dokumentace, péče a ochrany významných alejí a jejich dřevin (ke stažení ve formátu pdf zde)


Zeleň městských památkových zón jako funkční a prostorová součást struktury sídla

Kód projektu: DF11P01OVV035

Tvorba nástrojů pro ochranu a regeneraci území s kulturně historickými hodnotami – městských památkových zón, uchování jejich autentičnosti, identity a památkové hodnoty: Stanovení zásad pro ochranu a obnovu zeleně těchto území – určení prostorové a funkční struktury zeleně, sortimentní výběr okrasných rostlin, technologie zakládání, obnovy, rozvojové a udržovací péče, oceňování speciálně pěstovaných (tvarovaných) dřevin. Principy zapojení těchto území jako organické součásti urbanistické struktury sídla a stanovení regulativů jejich využití a rozvoje v podkladech územně plánovací dokumentace s ohledem na posílení těchto hodnot v rámci trvale udržitelného rozvoje. Dokumentace současného stavu zeleně městských památkových zón a zhodnocení podle jednotných kritérií na příkladu modelových území jako základ komplexního hodnocení městských památkových zón ČR. Propagace a prezentace tohoto kulturního dědictví se zaměřením na památky zahradní architektury.

 • Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Hodnocení zeleně městských památkových zón (ke stažení ve formátu pdf zde)


Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území

Kód projektu: DF11P01OVV019

Projekt vyvíjí metody a nástroje krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí v rozvoji městského i venkovského prostředí se zvláštním důrazem na území s kulturně historickými hodnotami. Projekt zkoumá proměny města, veřejných prostranství i krajiny v hloubce času – sleduje zákonitosti vývoje a odvíjí z nich zásady pro rozvoj území v souladu s hodnotami trvale udržitelného rozvoje, principy kvalitní architektury a urbanismu včetně zahradního umění. Výzkum bude sledovat utváření prostorů, atmosféru, malebnost, múzičnost, sepětí s přírodními fenomény. Bude hledat nástroje pro obnovu a pěstování rostlinných prvků v územích a objektech s kulturně historickými hodnotami, hledat možnosti a hranice současného využívání těchto objektů.

 • Metodika identifikace komponovaných krajin (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika identifikace kulturních artefaktů v krajině (ke stažení ve formátu pdf zde)


Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachován.

Kód projektu: DF12P01OVV044

Projekt je motivován současnou problematickou situací v přijímání systémů péče o území s historickými hodnotami. Hlavním cílem projektu je aplikace a rozvíjení nových metod identifikace hodnot v chráněných územích. Výsledky projektu budou využitelné jako nástroje k trvale udržitelnému rozvoji této části kulturního dědictví České Republiky (jako části kulturní diverzity v Evropě). Národní památkový ústav zúročí v analytické části výzkumu databáze a znalosti z dlouholeté ochrany těchto území pro maximalizaci přínosu projektu. Výstupy projektu poslouží jako základna pro zásadní posílení společenského konsensu na zodpovědnosti za zachování hodnot chráněných území v České republice. Závěrečná etapa projektu je zaměřena na široké sdílení výsledků projektu s klíčovými účastníky v procesu trvalé udržitelnosti (státní instituce, samosprávy, vlastníci, atd.) Projekt vychází ze širokého sběru dat početným týmem specialistů v regionech. Naváže na respektovanou tradici územní ochrany v České Republice a další úspěšně rozvíjené systémy v Evropě. Lze očekávat podstatný mezinárodní přínos v řešené problematice.

 • Metodika pasportizace památek zahradního umění (metodika ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika prostorové analýzy památek zahradního umění (metodika ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění (metodika ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění (metodika ke stažení ve formátu pdf zde)

 

Lokální identita zeleně venkovských sídel

Kód projektu: QI112A138

Cílem projektu je formou metodiky doporučit východiska a metody obnovy vesnického prostředí se zaměřením na zeleň tak, aby byla v maximální možné míře využita unikátnost a lokální identita každého regionu.

 • Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časnýř (ve formátu pdf ke stažení zde)
 • Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na vybraném území MAS České středohoří (ve formátu pdf ke stažení zde)
 • Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno (ve formátu pdf ke stažení zde)
 • Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla (ve formátu pdf ke stažení zde)


Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během
1. Československé republiky 

Kód projektu: DF13P01OVV003

Hlavním cílem projektu je zmapovat a vyhodnotit tvorbu vybraných zahradních architektů pracujících na území republiky zhruba v letech 1900–1950, posoudit dochované dílo, ověřit, zda je dostatečně chráněno v rámci platných předpisů, případně navrhnout zjištěná díla k ochraně, vytvořit metodiku péče o specifickou součást národního kulturního pokladu, kterou představuje tvorba zahradních architektů první poloviny 20. století, představit získané výsledky formou specializovaných publikací, specializované mapy a výstavy. Pro zajištění cílů projektu vytvořit metodické postupy a specificky zaměřený software. Projekt řeší cíle priority 1.1. „Nemovité kulturní dědictví,“ a to: d) tvorba metodik pro péči o historické a urbanistické struktury a jejich integraci do územního plánování a rozvojových aktivit společnosti, včetně zhodnocení významu nezastavěných a zastavěných území, e) začlenění problematiky nemovitého kulturního dědictví do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvorba metodik pro výukové programy na datových nosičích a široká prezentace a zpřístupnění hodnot kulturního dědictví v kontextu národní identity prostřednictvím výstav a dalších forem prezentace výsledků, specializovaných map, komentovaných klasifikovaných a interpretovaných databází a www portálů s akcentem na jejich využití pro rozvoj regionů a cestovního ruchu i s přihlédnutím k aplikaci v prostředí Internetu, a priority 1.4. „Území s kulturně historickými hodnotami“, a to: a) identifikace potenciálu exploatace kulturní krajiny, včetně jeho interakcí s harmonickým rozvojem sídel a využitím pro cestovní ruch, b) vývoj metodik a nástrojů pro optimální využívání kulturní krajiny a pro péči o dlouhodobě udržitelné zachování jejích kulturně historických hodnot, c) vývoj metodik a nástrojů pro specifikaci rozvojových strategií a režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury s ohledem na ochranné režimy území a regionální specifika.

 • Metodika pro zpracování osobních pozůstalostí s významným podílem plánové dokumentace (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika pro zpracování plánové dokumentace (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu(ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika péče o dílo zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (ke stažení ve formátu pdf zde)

Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století

Kód projektu: DF13P01OVV001

Společným cílem projektu je aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství. Přestože zastupují zvolené lokality z hlediska krajinářského mimořádně hodnotný kulturně historický potenciál perspektivně přitažlivý pro širokou veřejnost, zůstávala většina z nich během posledního půlstoletí spíše opomenuta. Jedním z důvodů jsou také dlouhodobé středoevropské stereotypy návštěvnických cílů, soustředěné tradičně více na interiéry památkových objektů, jejichž okolí zůstává (s výjimkou těch nejrenomovanějších objektů) stranou zájmu široké veřejnosti.

 
Dílčí cíle: Proměny zámku a parku Červený Dvůr v rámci panství Český Krumlov; Proměna krajiny na schwarzenberských panstvích Hluboká nad Vltavou a Třeboň mezi lety 1660-1930; Vývoj zámeckého areálu a krajiny panství Telč; Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou; Proměny zámeckého parku v Hradci nad Moravicí; Proměna kulturní krajiny na vybraném severočeském panství rodu Clam –Gallasů od 17. - 20. století; Krajina panství Lednice a Valtice jako prostor pro relaxaci a reprezentaci knížat z Liechtensteinu; Krajinářské aktivity rodu Chotků a jejich rodinné a společenské události v zahradách a parcích.

Metodika péče o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu (ke stažení ve formátu pdf zde)
 

Význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění

Kód projektu: DF12001OVV005

 • Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika pro sledování a vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)


Projekty jsou financovány z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.

 

Centrum obnovy památek architektury 20. století

Budova vily Stiassni i přilehlý areál jsou využity pro vytvoření badatelské a dokumentační platformy pro oblast tzv. architektonické moderny, zaměřené na činnost spojenou s památkovou obnovou moderní architektury. Metodické postupy nezbytné pro obnovu architektury z období 20. – 40. let 20. století jsou použity a rozvíjeny již při samotné obnově vily. Metodické centrum zahrnuje zázemí pro studijní, badatelské a edukační aktivity, slouží jako konzultační centrum k dané problematice pro odbornou i laickou veřejnost a v neposlední řadě poskytuje zázemí pro pořádání seminářů, konferencí a workshopů.

 • Památková obnova vilových zahrad založených v meziválečném období (publikace je ke stažení ve formátu pdf zde)

Tato odborná metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra moderní architektury v Brně vznikla v rámci projektu „Centrum obnovy památek architektury 20. století“ (COPA), jež byl spolufinancován Evropskou unii prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 


Identifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění 

Weber, M., Sojková, E., Šantrůčková, M., Bendíková, L., Šiřina, P. (2016)

Certifilovaná metodika Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto vypracována v souladu se zadáním projektu tak, aby mohla být využita i v objektech málo odborně prozkoumaných, s nedostatečnou či neprozkoumanou archivní dokumentací a v objektech ve špatném, zanedbaném či narušeném stavu, které přesto vykazují značné památkové hodnoty. Soustředí se proto na základní rozbory a poznání kompozice dané památky zahradního umění, které budou východiskem pro další projektovou dokumentaci.

 • Metodika indentifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde).

 

 

 

 

 

 

 

 

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury, Riegrovo náměstí 3228/22, 76701 Kroměříž, IČ: 75032333.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži, Metodické centrum zahradní kultury, Riegrovo náměstí 3228/22, 76701 Kroměříž, IČ: 75032333.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.