Metodiky jiných projektů

Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

Kód projektu: DF12P01OVV001

Cílem výzkumného projektu je prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny, zaměřené na zhodnocení a rozvinutí stávajícího systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón. Projekt usiluje o zlepšení podmínek pro ochranu a uchování této části kulturního dědictví a nalezení mezioborového metodického konsensu v této oblasti.

 • Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika plánů ochrany krajinných památkových zón (ke stažení ve formátu pdf zde)


Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění

Kód projektu: DF12P01OVV016

Cílem projektu je vytvořit výsledky využitelné pro ochranu, prezentaci a edukaci v oblasti památek zahradního umění a krajinářské architektury, identifikovat různé způsoby ohrožení těchto památek a navrhnout způsoby řešení případných střetů, které vyplývají ze zájmů různých subjektů na jejich využívání. Budou zpracovány metodiky a postupy, jak tyto památky udržitelně využívat, aby byla zároveň zachována jejich památková hodnota. Sledována budou veškerá hlediska (historické, kompoziční, dendrologické atd.). Zaměříme se i na postupy propagace těchto památkových území. Důraz bude kladen na památky ohrožené a regionálního významu.

 • Stavebně-historický a archeologický průzkum a hodnocení stavebních, technických a uměleckých objektů v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Evidence a hodnocení vegetačních prvků v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika generativního vegetativního množení dubu (Quercus L.) a lípy (Tilia L.) a její uplatnění při záchraně vzácných a ohrožených taxonů listnatých stromů. (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Péče o bylinné patro v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)


Význačné aleje české krajiny

Kód projektu: DF12P01OVV050

Cíli projektu jsou identifikace, mapování, kompoziční analýzy, evidence, dokumentace a návrh metodiky, opatření a postupů, popularizace, vzdělávání a osvěta, ve vztahu k problematice význačných alejí v kulturní krajině a jejímu současnému využívání, včetně problematiky dopravních komunikací a provozu v takovýchto lokalitách, kde dochází ke střetu partikulárních zájmů provozu na dopravních komunikacích a zájmů péče a ochrany kulturního dědictví. U výjimečných alejových dřevin je zájem o jejich přemnožení k uchování genetického materiálu (záchrana genofondu), často významného i z hlediska jeho úspěšné adaptace na podmínky změn klimatu a užívání komunikací. Naplňování těchto cílů ve vztahu ke kulturně a historicky významnému území krajiny je založeno na základním a aplikovaném výzkumu s přímým dosahem do praxe, společnosti, s přesahy aplikace výsledků i do polohy edukativní a osvětové (publikace, webové aplikace, výstava).

 • Metodika mapování, evidence, dokumentace, péče a ochrany významných alejí a jejich dřevin (ke stažení ve formátu pdf zde)


Zeleň městských památkových zón jako funkční a prostorová součást struktury sídla

Kód projektu: DF11P01OVV035

Tvorba nástrojů pro ochranu a regeneraci území s kulturně historickými hodnotami – městských památkových zón, uchování jejich autentičnosti, identity a památkové hodnoty: Stanovení zásad pro ochranu a obnovu zeleně těchto území – určení prostorové a funkční struktury zeleně, sortimentní výběr okrasných rostlin, technologie zakládání, obnovy, rozvojové a udržovací péče, oceňování speciálně pěstovaných (tvarovaných) dřevin. Principy zapojení těchto území jako organické součásti urbanistické struktury sídla a stanovení regulativů jejich využití a rozvoje v podkladech územně plánovací dokumentace s ohledem na posílení těchto hodnot v rámci trvale udržitelného rozvoje. Dokumentace současného stavu zeleně městských památkových zón a zhodnocení podle jednotných kritérií na příkladu modelových území jako základ komplexního hodnocení městských památkových zón ČR. Propagace a prezentace tohoto kulturního dědictví se zaměřením na památky zahradní architektury.

 • Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Hodnocení zeleně městských památkových zón (ke stažení ve formátu pdf zde)


Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území

Kód projektu: DF11P01OVV019

Projekt vyvíjí metody a nástroje krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí v rozvoji městského i venkovského prostředí se zvláštním důrazem na území s kulturně historickými hodnotami. Projekt zkoumá proměny města, veřejných prostranství i krajiny v hloubce času – sleduje zákonitosti vývoje a odvíjí z nich zásady pro rozvoj území v souladu s hodnotami trvale udržitelného rozvoje, principy kvalitní architektury a urbanismu včetně zahradního umění. Výzkum bude sledovat utváření prostorů, atmosféru, malebnost, múzičnost, sepětí s přírodními fenomény. Bude hledat nástroje pro obnovu a pěstování rostlinných prvků v územích a objektech s kulturně historickými hodnotami, hledat možnosti a hranice současného využívání těchto objektů.

 • Metodika identifikace komponovaných krajin (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika identifikace kulturních artefaktů v krajině (ke stažení ve formátu pdf zde)


Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachován.

Kód projektu: DF12P01OVV044

Projekt je motivován současnou problematickou situací v přijímání systémů péče o území s historickými hodnotami. Hlavním cílem projektu je aplikace a rozvíjení nových metod identifikace hodnot v chráněných územích. Výsledky projektu budou využitelné jako nástroje k trvale udržitelnému rozvoji této části kulturního dědictví České Republiky (jako části kulturní diverzity v Evropě). Národní památkový ústav zúročí v analytické části výzkumu databáze a znalosti z dlouholeté ochrany těchto území pro maximalizaci přínosu projektu. Výstupy projektu poslouží jako základna pro zásadní posílení společenského konsensu na zodpovědnosti za zachování hodnot chráněných území v České republice. Závěrečná etapa projektu je zaměřena na široké sdílení výsledků projektu s klíčovými účastníky v procesu trvalé udržitelnosti (státní instituce, samosprávy, vlastníci, atd.) Projekt vychází ze širokého sběru dat početným týmem specialistů v regionech. Naváže na respektovanou tradici územní ochrany v České Republice a další úspěšně rozvíjené systémy v Evropě. Lze očekávat podstatný mezinárodní přínos v řešené problematice.

 • Metodika pasportizace památek zahradního umění (metodika ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika prostorové analýzy památek zahradního umění (metodika ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění (metodika ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění (metodika ke stažení ve formátu pdf zde)

 

Lokální identita zeleně venkovských sídel

Kód projektu: QI112A138

Cílem projektu je formou metodiky doporučit východiska a metody obnovy vesnického prostředí se zaměřením na zeleň tak, aby byla v maximální možné míře využita unikátnost a lokální identita každého regionu.

 • Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časnýř (ve formátu pdf ke stažení zde)
 • Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na vybraném území MAS České středohoří (ve formátu pdf ke stažení zde)
 • Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno (ve formátu pdf ke stažení zde)
 • Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla (ve formátu pdf ke stažení zde)


Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během
1. Československé republiky 

Kód projektu: DF13P01OVV003

Hlavním cílem projektu je zmapovat a vyhodnotit tvorbu vybraných zahradních architektů pracujících na území republiky zhruba v letech 1900–1950, posoudit dochované dílo, ověřit, zda je dostatečně chráněno v rámci platných předpisů, případně navrhnout zjištěná díla k ochraně, vytvořit metodiku péče o specifickou součást národního kulturního pokladu, kterou představuje tvorba zahradních architektů první poloviny 20. století, představit získané výsledky formou specializovaných publikací, specializované mapy a výstavy. Pro zajištění cílů projektu vytvořit metodické postupy a specificky zaměřený software. Projekt řeší cíle priority 1.1. „Nemovité kulturní dědictví,“ a to: d) tvorba metodik pro péči o historické a urbanistické struktury a jejich integraci do územního plánování a rozvojových aktivit společnosti, včetně zhodnocení významu nezastavěných a zastavěných území, e) začlenění problematiky nemovitého kulturního dědictví do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvorba metodik pro výukové programy na datových nosičích a široká prezentace a zpřístupnění hodnot kulturního dědictví v kontextu národní identity prostřednictvím výstav a dalších forem prezentace výsledků, specializovaných map, komentovaných klasifikovaných a interpretovaných databází a www portálů s akcentem na jejich využití pro rozvoj regionů a cestovního ruchu i s přihlédnutím k aplikaci v prostředí Internetu, a priority 1.4. „Území s kulturně historickými hodnotami“, a to: a) identifikace potenciálu exploatace kulturní krajiny, včetně jeho interakcí s harmonickým rozvojem sídel a využitím pro cestovní ruch, b) vývoj metodik a nástrojů pro optimální využívání kulturní krajiny a pro péči o dlouhodobě udržitelné zachování jejích kulturně historických hodnot, c) vývoj metodik a nástrojů pro specifikaci rozvojových strategií a režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury s ohledem na ochranné režimy území a regionální specifika.

 • Metodika pro zpracování osobních pozůstalostí s významným podílem plánové dokumentace (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika pro zpracování plánové dokumentace (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu(ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika péče o dílo zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (ke stažení ve formátu pdf zde)

Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století

Kód projektu: DF13P01OVV001

Společným cílem projektu je aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství. Přestože zastupují zvolené lokality z hlediska krajinářského mimořádně hodnotný kulturně historický potenciál perspektivně přitažlivý pro širokou veřejnost, zůstávala většina z nich během posledního půlstoletí spíše opomenuta. Jedním z důvodů jsou také dlouhodobé středoevropské stereotypy návštěvnických cílů, soustředěné tradičně více na interiéry památkových objektů, jejichž okolí zůstává (s výjimkou těch nejrenomovanějších objektů) stranou zájmu široké veřejnosti.

 
Dílčí cíle: Proměny zámku a parku Červený Dvůr v rámci panství Český Krumlov; Proměna krajiny na schwarzenberských panstvích Hluboká nad Vltavou a Třeboň mezi lety 1660-1930; Vývoj zámeckého areálu a krajiny panství Telč; Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou; Proměny zámeckého parku v Hradci nad Moravicí; Proměna kulturní krajiny na vybraném severočeském panství rodu Clam –Gallasů od 17. - 20. století; Krajina panství Lednice a Valtice jako prostor pro relaxaci a reprezentaci knížat z Liechtensteinu; Krajinářské aktivity rodu Chotků a jejich rodinné a společenské události v zahradách a parcích.

Metodika péče o umělecky ztvárněnou kulturní krajinu (ke stažení ve formátu pdf zde)
 

Význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění

Kód projektu: DF12001OVV005

 • Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika pro sledování a vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)
 • Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde)


Projekty jsou financovány z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.

 

Centrum obnovy památek architektury 20. století

Budova vily Stiassni i přilehlý areál jsou využity pro vytvoření badatelské a dokumentační platformy pro oblast tzv. architektonické moderny, zaměřené na činnost spojenou s památkovou obnovou moderní architektury. Metodické postupy nezbytné pro obnovu architektury z období 20. – 40. let 20. století jsou použity a rozvíjeny již při samotné obnově vily. Metodické centrum zahrnuje zázemí pro studijní, badatelské a edukační aktivity, slouží jako konzultační centrum k dané problematice pro odbornou i laickou veřejnost a v neposlední řadě poskytuje zázemí pro pořádání seminářů, konferencí a workshopů.

 • Památková obnova vilových zahrad založených v meziválečném období (publikace je ke stažení ve formátu pdf zde)

Tato odborná metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra moderní architektury v Brně vznikla v rámci projektu „Centrum obnovy památek architektury 20. století“ (COPA), jež byl spolufinancován Evropskou unii prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 


Identifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění 

Weber, M., Sojková, E., Šantrůčková, M., Bendíková, L., Šiřina, P. (2016)

Certifilovaná metodika Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto vypracována v souladu se zadáním projektu tak, aby mohla být využita i v objektech málo odborně prozkoumaných, s nedostatečnou či neprozkoumanou archivní dokumentací a v objektech ve špatném, zanedbaném či narušeném stavu, které přesto vykazují značné památkové hodnoty. Soustředí se proto na základní rozbory a poznání kompozice dané památky zahradního umění, které budou východiskem pro další projektovou dokumentaci.

 • Metodika indentifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění (ke stažení ve formátu pdf zde).