Tři tajemství

Na základě vyprávění, her, dramatizace a kreslení žáci poznávají tajemství, která ukrývá sala terrena Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Příběhy a tajemství v ní ukrytá jim napoví a zároveň odhalí konkrétní propojení s antickou mytologií, která výzdobu sala terreny inspirovala. Během programu budou žáky provázet nejen bájné příběhy, ale také tvořivé pracovní listy v podobě skládanky, do níž ukryjí svá tři tajemství. Aktivity jsou sestaveny tak, aby si žáci uvědomili jistou podobnost mezi vybranými příběhy z antické mytologie a každodenními lidskými příběhy. 

CÍLE PROGRAMU
Žáci získají povědomí o významu saly terreny v rámci zámku. Rozvíjejí svoji životní zkušenost v porozumění tradici antického mýtu, výtvarné, hudební a vyjadřovací schopnosti.

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (Sociální rozvoj, Osobnostní rozvoj, Morální rozvoj), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Jsme Evropané), Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita)
Vzdělávací oblast
: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace (základní útvary v prostoru, prostorová představivost), Člověk a jeho svět (regionální památky, báje, mýty, pověsti), Dramatická výchova
Rozvíjené klíčové kompetence
: sociální a personální, k řešení problémů, k učení, občanské, komunikativní, pracovní

MÍSTO KONÁNÍ
Sala terrena Arcibiskupského zámku v Kroměříži

DOBA KONÁNÍ
celoročně

POČET ÚČASTNÍKŮ
ideálně do 20 žáků v jedné skupině

DÉLKA TRVÁNÍ
60 minut

CENA PROGRAMU
60 Kč za žáka / 30 Kč za žáka v případě zakoupené permanentky pro školní kolektivy, pedagogický doprovod zdarma

 

Poznámka: Zejména v měsících duben-červen doporučujeme pro návštěvu prostoru zvolit teplejší oblečení. Po absolvování programu lze využít v návaznosti na počasí prostředí Podzámecké zahrady, která se nachází u zámku.